Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2018

8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viamalinowowa malinowowa
katieeee
katieeee
katieeee
katieeee
9843 4479
katieeee
katieeee

March 21 2018

katieeee
9342 0bb4 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaidosk8 idosk8
katieeee
Ona nie jest szczęśliwa. Szczęśliwa kobieta nie śmieje się tak głośno. Szczęśliwa kobieta śmieje się w środku. Jakby się świeciła.
— Jacek Kaczmarski
katieeee
katieeee
9526 6020
Reposted frombabyface babyface viaBloodyHeart BloodyHeart
katieeee
1840 3f5d 500
Reposted fromnutt nutt viavacannes vacannes
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viavacannes vacannes

February 11 2018

katieeee
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński

February 01 2018

katieeee
jesteś mi potrzebny gdy wszystko mi działa na nerwy, gdy cały ten świat mnie przerasta i było nie raz tak.
Reposted fromorchis orchis viamalinowowa malinowowa

January 23 2018

katieeee
katieeee
3980 94e5
katieeee
To nie do mnie, nie o mnie i nie ja, prawda?
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viamalinowowa malinowowa
katieeee
katieeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl