Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

katieeee
0060 1d51
katieeee
6886 55fa 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix

March 18 2017

katieeee
Boże drogi! Jak mi to wszystko obrzydło!
— F. Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted frommaardhund maardhund viaclaudelle claudelle
katieeee
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty
— H.Murakami

March 17 2017

katieeee
katieeee
Reposted fromlaluna laluna viavacannes vacannes
katieeee
7273 fa7c 500
"Ości" 13
0814 56ca

whitefoxtrappedinbetween:

Une femme est une femme 1961

Reposted fromLittleJack LittleJack viapoisoned-life poisoned-life
katieeee
9294 fd0f 500

February 26 2017

katieeee
0074 3376
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viavacannes vacannes
katieeee

February 25 2017

katieeee
8691 fd1f
Reposted fromkuczy kuczy viaAmericanlover Americanlover
8995 c639
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
katieeee
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaclaudelle claudelle

February 24 2017

katieeee
Reposted fromweightless weightless viaclaudelle claudelle
katieeee
2107 fe09
Reposted fromrenirene renirene viaAmericanlover Americanlover
katieeee
Pragnę czegoś więcej niż teraz, ale nie chciałbym zniszczyć tego, co mamy.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaimpulsivee impulsivee
katieeee
Powiedzieć coś bym chciał, mam pustkę w głowie 
Zgubiłem znowu się 
I nie chce mi się nic, jestem już zmęczony 
To nie był dobry dzień 
— Myslovitz
Reposted fromsomebodytolove somebodytolove viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl