Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2018

katieeee
9265 f915
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
katieeee
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"
katieeee
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viairmelin irmelin
katieeee
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Andrzej Ziemiański – Achaja - Tom I
Reposted fromaksamitt aksamitt viaparrtyzant parrtyzant
katieeee
5214 71be 500
Reposted fromverronique verronique viavacannes vacannes
4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

katieeee
katieeee
katieeee
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
katieeee
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
katieeee
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
katieeee
katieeee
katieeee
Nikt nie lubi chwil, gdy musi spojrzeć w oczy własnej winie". 
— Charlotte Link
katieeee
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viahouseofpain houseofpain

August 21 2018

katieeee
katieeee
katieeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl