Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

katieeee
4487 0191 500
"Ości" 1

April 01 2017

katieeee
4898 8c60
Reposted fromEkran Ekran viaAmericanlover Americanlover
katieeee

Jackie (2016) dir. Pablo Larraín


Reposted frommyname myname viaAmericanlover Americanlover
katieeee
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viaLazhward Lazhward
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viavacannes vacannes

March 31 2017

March 30 2017

0427 4a86

March 28 2017

1632 2258 500
katieeee
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viaanybodyshit anybodyshit
katieeee
3484 0c4a 500
Reposted frompeper peper viaanybodyshit anybodyshit
katieeee
5575 e56a
Reposted fromDoopamina Doopamina viaanybodyshit anybodyshit

March 19 2017

katieeee
0060 1d51
katieeee
6886 55fa 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix

March 18 2017

katieeee
Boże drogi! Jak mi to wszystko obrzydło!
— F. Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted frommaardhund maardhund viaclaudelle claudelle
katieeee
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty
— H.Murakami

March 17 2017

katieeee
katieeee
Reposted fromlaluna laluna viavacannes vacannes
katieeee
7273 fa7c 500
"Ości" 13
0814 56ca

whitefoxtrappedinbetween:

Une femme est une femme 1961

Reposted fromLittleJack LittleJack viapoisoned-life poisoned-life
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl